Vlaams Belang vraagt uniformiteit in GAS-toepassingen

Filip Dewinter: “Op de binnenkoer van ieder gemeentehuis wordt straks meer recht gesproken dan in een rechtbank. Dat leidt tot rechtsongelijkheid”

Sinds de invoering ervan, ligt de wet op de gemeentelijke administratieve sancties met de regelmaat van een klok onder vuur. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet kondigt nu aan om elk lokaal bestuur een ‘educatieve handleiding’ te bezorgen, waarin wordt aangedrongen om de GAS-wetgeving op een meer doordachte wijze te gaan toepassen.


Het Vlaams Belang is steeds een koele minnaar geweest van dit systeem, omdat we principieel van oordeel zijn dat het aan het gerecht toekomt om bestraffend op te treden. Door een gebrek aan middelen en personeel bij de gerechtelijke instanties, maar evenzeer door het ontbreken van een doordacht strafrechtelijk beleid, worden daders van heel wat misdrijven evenwel ongemoeid gelaten en kunnen ze ongestoord en tot vervelens toe hun gangetje blijven gaan. Daarom is het Vlaams Belang van mening dat lokale besturen GAS-sancties beter achter de hand kunnen hebben aangezien zij een nuttig instrument kunnen zijn om bepaalde vormen van overlast aan te pakken. “Maar men kan er niet omheen dat, doordat de GAS-wetgeving stelselmatig wordt uitgebreid, en schaamteloos wordt geknaagd aan de bevoegdheden die exclusief zouden moeten toebehoren tot het domein van justitie”, aldus senator Filip Dewinter. “Het is toch niet de taak van een gemeentelijke ambtenaar om, buiten de rechtbank om, sancties op te leggen voor ernstige misdrijven zoals winkeldiefstallen, opzettelijke slagen en verwondingen, grafschennis, of het vandaliseren van treinstellen, zoals momenteel het geval is?”


In afwachting van een efficiënte en krachtdadige justitie is de GAS-regelgeving evenwel beter dan helemaal niets. In die zin is het Vlaams Belang voorstander van het verlagen van de leeftijdsgrens naar 14 jaar, het verhogen van de maximumboetes en het opleggen van een plaatsverbod. Maar het is evenwel onaanvaardbaar dat elke stad of gemeente zelf beslist in hoeverre men dit alles gaat toepassen. Hetzelfde kan worden gezegd over welke feiten nu al dan niet worden gesanctioneerd. Veel hangt af van de afspraken die worden gemaakt met het parket, en uiteraard van de bereidheid van het lokaal bestuur om al dan niet te vervolgen. Kortom, iedere actor vult dit afzonderlijk in, waardoor er in de toepassing van de wetgeving geen spoor meer te vinden is van rechtlijnigheid en uniformiteit. Dat leidt zonder enige twijfel tot rechtsonzekerheid en -ongelijkheid. En tot onbegrip bij de burgers.


Naar aanleiding van het voornemen van minister Milquet om een ‘educatieve handleiding’ te verspreiden onder de lokale besturen, zal Filip Dewinter vandaag aan de minister vragen om werk te maken van een uniformisering van de GAS-regeling.


Peter Lemmens
Fractiesecretaris

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...