Vlaams Belang bijt terug

In Antwerpen werd de lokale campagne van het Vlaams Belang voorgesteld. “Met de niet mis te boodschap ‘Vlaams Belang bijt terug’ willen we de kiezer duidelijk maken dat een stem voor het Vlaams Belang een offensieve stem is tegen het lakse immigratiebeleid,” aldus Filip Dewinter.

In 2014 viert het Antwerpse stadsbestuur ’50 jaar Turkse en Marokkaanse immigratie naar Antwerpen’. Het Antwerps stadsbestuur investeert 50.000 euro om sensibiliseringsacties op het getouw te zetten die 50 jaar immigratie in een positief daglicht moeten stellen. Beeldvorming boven realiteit. U kent het intussen.

Geen reden tot feesten

Opvallend is dat de ploeg van De Wever hierbij letterlijk aangeeft vooral de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in de schijnwerpers te zetten en dus de beeldvorming DDR-gewijs bijstuurt. Dat een overgroot deel van hen werd aangetrokken door onze sociale voorzieningen en dat heel wat Antwerpse wijken inmiddels gekoloniseerd zijn door deze gemeenschappen doet er schijnbaar niet toe. Verpaupering, verloedering en onveiligheid zijn het gevolg. Voor het Vlaams Belang is er dan ook geen reden tot feesten.

Verandering?

Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat de grootste wens voor verandering die de Antwerpenaars in 2012 maakten zich situeert bij de demografische revolutie die de stad meemaakt. Voor de meeste Vlaamse Antwerpenaren is de massa-immigratie naar Antwerpen geen zegen, maar een vloek. Deze immigratiekolonisatie zorgt er immers voor dat Vlamingen zich niet meer thuis voelen en onze eigen Vlaamse bevolking langzaam maar zeker zelfs geminoriseerd wordt in eigen buurt.

Met een ambitieus plan bijt het Vlaams Belang terug. Om de trend te keren worden volgende beleidsdaden voorgesteld. • Het multiculturele samenlevingsmodel – waaraan ook het stadsbestuur De Wever blijft vasthouden – wordt vervangen door een samenlevingsmodel waarbij ieder die in Antwerpen verblijft inspanningen moet doen om zich aan te passen aan de Vlaamse, Europese leidcultuur. Er wordt dus een einde gemaakt aan de ‘interculturele’ subsidies, de facilitering van het rituele slachten, enz.
 • Het Vlaams Belang wil een inschrijvingsstop voor niet-Europese asielzoekers, huwelijksmigranten en gezinsherenigers. Het stadsbestuur moet ter gelegenheid van de komende regeringsvorming zijn eisen ter zake op tafel leggen;

 • De immigratieregels moeten opnieuw consequent worden toegepast. Er moet een actieve opsporing komen van illegale vreemdelingen. Antwerpen moet het voortouw nemen met betrekking tot de bouw van een terugkeercentrum voor illegalen.

 • Het knuffel- en excuusbeleid ten aanzien van vreemdelingen moet plaats maken voor een beleid van responsabilisering en strenge controle. Misbruik van sociale voorzieningen moet harder worden opgespoord;

 • Binnen de wettelijke mogelijkheden moet voor wat betreft de sociale dienstverlening voorrang gegeven worden aan de personen die over de Belgische of een EU- nationaliteit beschikken;

 • Er moet een beleid worden ontwikkeld dat de stadsvlucht keert en Vlaamse gezinnen opnieuw aantrekt naar de stad. Kinderopvang en een kwaliteitsschool voor de kinderen, parkeergelegenheid en fysieke veiligheid moeten opnieuw een evidentie worden;

 • Vlaamse ouders moeten opnieuw het recht krijgen hun kinderen naar een Vlaamse kwaliteitsschool te zenden, waar onze Vlaamse cultuur domineert. Ouders mogen niet gedwongen worden om, zoals nu gebeurt, hun kinderen naar gettoscholen te sturen;

 • Concentratiescholen moeten worden omgevormd tot inburgeringscholen, waar in de eerste plaats gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen;

 • De Nederlandse taal moet actiever gepromoot en beschermd worden. Wie van de stad subsidies ontvangt, moet zich consequent van het Nederlands bedienen. Het gebruik van het Nederlands moet een criterium zijn bij de gunning van contracten. Het Nederlands wordt in het straatbeeld zoveel mogelijk aangemoedigd en zelfs verplicht;

 • Er moet een stop komen op de bouw van nieuwe moskeeën. Moskeeën zijn immers katalysatoren van de islamisering van onze stad;

 • Het Vlaams Belang wil een hoofddoekverbod voor stadspersoneel, in het onderwijs en in openbare gebouwen;

 • Het Antwerpse stadsbestuur en de Antwerpse politie moeten actiever signalen van moslimradicalisering opsporen en de verspreiding van de intolerante en gewelddadige orthodox-islamitische leer bekampen om zo aanslagen te voorkomen en onze burgers maximaal te beschermen.
Lees hier de volledige perstekst van de campagne ‘Bijt terug’.


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...