“Verzet! Verzetsgids tegen islamisering”: er is geen probleem in de islam, de islam is het probleem!

Vorige week stelde Antwerps Vlaams Belang-kopstuk en volksvertegenwoordiger Filip Dewinter het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” voor.

Het boek ‘Verzet! Verzetsgids tegen islamisering’ is geen zoveelste boek over de theorie en de praktijk van de islam, maar een handleiding voor iedereen die op een democratische manier wil strijden tegen de islamisering van onze samenleving.

In het boek stelt Dewinter onomwonden dat Europa in oorlog is met de islam. Hij ontmaskert de heersende mythes over de islam en zegt waar het op staat: de islam wil heersen en overheersen. De auteur waarschuwt voor het fenomeen van de ‘omvolking’, het proces waarbij de oorspronkelijke, autochtone bevolking vervangen wordt door een andere, vooral islamitische bevolking. Dat houdt immers ook een beschavingsruil in. In navolging van het 70 puntenplan lanceert Filip Dewinter een ’20 puntenplan voor de de-islamisering van onze samenleving’. Met zijn Verzetsgids wil Dewinter een tegenoffensief tegen de islam(isering) op gang brengen, want: “Indien wij niet afrekenen met de islam, zal de islam afrekenen met ons.”

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” is vooral een verzetsgids tegen de islamisering. Dit betekent dat het boek argumenten en actiemethodes tegen de islamisering en de islam wil aanreiken. Daarom wordt in het boek de islam uitgelegd in 23 begrippen (“van Allah tot halal”). Tevens worden 13 mythes over de islam weerlegd en wordt het boek aangevuld met een citatenlijst van personen van Winston Churchill, Karl Marx, Margaret Thatcher, Kemal Atatürk, Voltaire, Arthur Schopenhauer en vele andere schrijvers, Arabisten, politici en filosofen over de islam.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” – kort samengevat

Het boek “Verzet!” wil vooral duidelijk maken dat er geen probleem is met of in de islam, het probleem IS de islam! Alleen door de islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de islam.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” bevat dan ook een 20 punten-programma voor de DE-islamisering van onze samenleving:

 1. Intrekking van de erkenning en subsidiëring van de islam als erkende godsdienst.

 1. Geen subsidies meer voor moskeeën, imams en/of islamitische organisaties.

 1. Immigratiestop voor moslims. Personen uit de lidstaten van de Organization of Islamic Cooperation (OIC) worden de toegang tot ons land geweigerd.

 1. Alle in ons land verblijvende moslims moeten een loyaliteitsverklaring ondertekenen waarbij ze de tot intolerantie en geweld aansporende passages in de islamitische geloofsbronnen alsook de islamitische wet (sharia) verwerpen en de principes van gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid onderschrijven en beloven toe te passen.

 1. Afnemen van de Belgische nationaliteit en uitwijzen van moslims met een dubbele nationaliteit die de loyaliteitsverklaring niet afleggen.

 1. Verbod op de islamitische sluier of hoofddoek in alle openbare instellingen, de zorgsector, scholen. Verbod op de islamitische sluier voor overheidsfuncties (zoals politieagent, ambtenaar en onderwijzend personeel)

 1. Halal-belasting.

 1. Minarettenverbod.

 1. Bouwstop op moskeeën, sluiten van alle radicale en/of vanuit het buitenland georganiseerde en gefinancierde moskeeën en koranscholen.

 1. Verbod op ritueel slachten.

 1. Geen islamonderricht op school.

 1. Verbieden van organisaties en politieke partijen die al dan niet openlijk het invoeren van de sharia of het kalifaat als doelstelling hebben (zoals Hitzb ut-Tahrir, Milli Görus, Jamaat Tablighi, Moslimbroederschap,…).

 1. Het bannen van de islam uit gevangenissen: geen halal, ramadan of islamitische lectuur meer.

 1. Geen islamitische bidruimtes op scholen en universiteiten.

 1. Geen shariarechtbanken of shariaraden toelaten of erkennen.

 1. Geen enkele toegeving van overheidswege betreffende islamitische feestdagen en tradities met name op school, in het openbaar ambt, in culturele centra of elders.

 1. Geen in de openbare ruimte hoorbare oproep tot gebed (azan).

 1. Nultolerantie wat betreft zaken als gescheiden zwemmen en en andere uitingen van islamitische onverdraagzaamheid.

 1. Nultolerantie voor wie vlaggen, emblemen of andere symbolen en/of propaganda van islamitische groepen die sharia en/ of jihad verheerlijken of propageren in bezit heeft, toont en/ of verspreidt.

 1. Uitzetting uit ons land en afnemen van de Belgische nationaliteit voor al diegenen (en hun families) die radicale islamitische organisaties en/of hun ideologie ondersteunen.

Het boek reikt vooral een aantal actiemethodes aan die gebruikt kunnen worden om de islam een halt toe te roepen; wat te doen naar aanleiding van de opening van een moskee in de buurt; hoe reageren als uw zoon of dochter mee met school op moskeebezoek moet; waarom halal-producten boycotten; hoe in het verzet gaan tegen het ritueel slachten; waarom vrouwen het eerste slachtoffer van de islam zijn en wat vrouwen eraan kunnen doen…

Wij zijn in oorlog”

De eerste zin van het boek “Verzet” luidt: “Wij zijn in oorlog”. Nee, we zijn we niet in oorlog met het terrorisme, het geweld of met één of andere terreurorganisatie zoals Boko Haram, Al Qaida of IS. We zijn in oorlog met de islam.

We zijn in oorlog met de islam sinds de zevende eeuw na Christus toen Mohammed van Allah email uit de hemel kreeg en ergens in een grot in de woestijn van Saoedi-Arabië de koran – het letterlijke woord van Allah – neerschreef.

Islam = onderwerping

Islam betekent “onderwerping” en dat zullen we geweten hebben. Sinds Mohammed in de zevende eeuw na Christus van Mekka naar Medina trok en een spoor van dood en vernieling achterliet naar aanleiding van de ontelbare veldslagen die hij heeft geleverd heeft de islam niet opgehouden om via oorlogsgeweld en terreur andere beschavingen en geloofsovertuigingen aan zich te onderwerpen. Vergeten we niet dat vooraleer Afghanistan aan de islam ten prooi viel, Afghanistan een Boeddhistisch land was. Vergeten we niet dat Turkije en grote delen van het Midden-Oosten vooraleer het door de Mohammedanen onder de voet gelopen werd een Christelijk gebied was. Vergeten we niet dat Iran vooraleer het door de moslims werd veroverd een zoroastrisch land was.

De islam is een theocratische veroveringsgodsdienst die de wereld opdeelt in twee delen, de Dar Al-Harb en Dar Al-Islam. De Dar Al-Harb is het land van de oorlog, het land van de kafirs (de ongelovigen – wij dus) en de Dar Al-Islam is het land van de moslims. De islam wordt regelmatig voorgesteld als een religie van vrede en verdraagzaamheid. Dat klopt; helaas geldt dit enkel voor de moslims en diegenen die er zich als Dhimmi aan onderwerpen. Vrede en verdraagzaamheid kan immers pas bestaan indien de islam in de Dar Al-Islam heerst. Voor het overige gelooft de islam in de permanente confrontatie tussen de islam en de wereld van de ongelovigen. De islam is halal (zuiver en rein) al de rest is haram (onrein en slecht).

Hambuger-, baby- en dollarjihad

Vergeten we niet dat iedere moslim de heilige plicht heeft om de jihad in de praktijk te brengen. De jihad is niet veel meer dan de heilige plicht om te islamiseren. Vergis u niet. De jihad beperkt zich niet tot terreuraanslagen en gewelddaden. Naast de militaire jihad is er evengoed de hamburger-, baby- en dollar-jihad, wat beter bekend staat als de economische, culturele, demografische en maatschappelijke jihad. Kortom de jihad is de heilige plicht om te islamiseren wat betekent dat iedere hoofddoek, iedere moslim-baby, iedere halal-winkel, iedere moskee, iedere bekeerling, iedere terreuraanslag is een kleine of grote overwinning voor de islam en is een daad van jihad. De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie.

De in Europa verblijvende moslims zijn soldaten van de islamisering, hun moskeeën hun kazernes, hun koran is hun militair handboek en hun hoofddoeken hun uniformen. Het Arabisch is de taal van de vijand die ons wil islamiseren, koloniseren en domineren.

Mohamed: terrorist of vrijheidsstrijder?

De jongste jaren is er veel sprake van de zogenaamde “radicalisering”. Graag stel ik een uitdagende vraag: “Wie is er in de ogen van miljoenen moslims geradicaliseerd? Een liberale moslim die alcohol drinkt, naar rockmuziek luistert, varkensvlees eet en zich verder van de koran niet al te veel aantrekt of een vrome moslim die zijn vrouw en dochters verplicht de hijab te dragen, de doodstraf voor afvallige moslims goedkeurt, homo’s geen hand wil geven en overspelige vrouwen wil laten stenigen en stiekem sympathiseert met Al Qaida? Of IS”. In de moslimwereld is de eerste een radicaal en extremist en de tweede een vrome en goede moslim.

Een vrome en goede moslim, die overigens het voorbeeld van zijn profeet Mohamed volgt, net zoals IS- en Al Qaida-terroristen ervan overtuigd zijn het voorbeeld van Mohamed te volgen. Immers, mocht Mohamed vandaag leven, hij zou in de ogen van de ene een vrijheidsstrijder, in de ogen van de andere een terrorist zijn. Mohamed heeft in zijn leven de islam verspreid met het kromzwaard in de hand. Hij heeft geroofd, geplunderd, verkracht en gemoord. Meer dan 60 veldslagen werden o.l.v. Mohamed uitgevoerd. Mohamed was geen profeet maar een struikrover en warlord. De terroristen van IS, Al Qaida en Boko Haram volgen zijn voorbeeld niet meer, niet minder!

Islam speelt voetbal met voeten en handen…

Als Europeanen bekijken wij alles door onze Westerse beschavingsbril. Wij denken dat iedereen volgens onze spelregels speelt. Klopt niet! De islam speelt voetbal met voeten en handen. Zij misbruiken onze tolerantie, onze rechten, wetten en vrijheden om de democratie te ondermijnen en onze waarden- en normenstelsel – onder andere het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de scheiding tussen en kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw – af te schaffen. Moslims hebben onze wetten, regels of decreten overigens absoluut niet nodig. De moslim heeft de koran, de hadith en de sharia. Deze heilige wetten regelen het leven van de moslim van de wieg tot het graf. Alle details van het menselijke leven – van de omgang met een vrouw over het slachten van een dier tot en met de manier waarop ze geacht worden zich te ontlasten – wordt door de koran, de hadith of de sharia haarfijn uitgelegd en voorgeschreven. Kortom de koran conditioneert, determineert en domineert het leven van de moslim. Zo hebben de moslims zelfs een eigen Islamitische Verklaring van de Rechten Van De Mens.

DE-islamiseren is de boodschap

De 61 landen van de OIC (Oganisation of Islamic Cooperation) hebben een eigen mensenrechtenverdrag ondertekend waarin uitdrukkelijk staat dat alle mensenrechten ondergeschikt zijn aan de wetten van de koran en de sharia. Laten we dus vooral niet naïef zijn wanneer het over de islam gaat. Zij spelen volgens hun eigen spelregels; zijn absoluut niet geïnteresseerd in onze wetten of regels en ze zullen er alles aan doen om van hun wil wet te maken. Concreet betekent dit dat wie de islam een vinger geeft een hand kwijt is. En wie de islam een hand geeft, zijn arm kwijt zal zijn. Aan de islam mag geen duimbreed worden toegegeven. Diegenen die geloven in een Europese verlichte islam die zullen uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat er alleen een geïslamiseerd Europa zal overblijven. We kunnen en mogen het niet op een akkoordje met de islam gooien. Er zijn geen compromissen met de islam mogelijk. De enige mogelijkheid om te vermijden dat Europa een annex wordt van de islamwereld bestaat erin om te DE-islamiseren. We moeten de islam terugdringen naar de plaats waar ze thuishoort namelijk aan de andere kant van de Middellandse Zee want hier is voor de islam gisteren, nu en ook morgen geen plaats!

De “nuttige idioten” van de islamisering

Hoe is het zover kunnen komen? Het antwoord ligt voor de hand: de multicultuur en de massa-immigratie zijn de ideale hefbomen voor de islamkolonisatie. Wie de multicultuur als ideale maatschappij en de diversiteit als een na te streven doel vooropstelt, is overigens gedoemd om te strijd tegen de islamisering te verliezen. Onze ergste vijanden zijn dan ook onze eigen Vlaamse en Europese politiek correcte politici die zich als “nuttige idioten” van de islamisering en als collaborateurs van de islamkolonisatoren gedragen.

Cicero wist het al: “A nation can survive its fools, but it cannot survive treason from within”. De traditionele partijen denken nog altijd dat het wel zal meevallen met de islam. Ze gedragen zich zoals de Engelse premier Chamberlain in 1938 die geloofde in het “Peace in our time”-principe. Na de anexatie van Sudetenland door Duitsland sloot hij het “Verdrag van Munchen”, een niet-aanvalspact dat vrede zou brengen in Europa. Wat er na 1938 gebeurde hoef ik u niet te vertellen. De politici die in Europa denken het op een akkoordje te kunnen gooien met de islam gedragen zich zoals Chamberlain. Beter is om te handelen zoals Winston Churchill die ooit zei: “islam to a man is like rabies to a dog. Islam is a deadly disease”. Hij wist dat een rit op de rug van de tijger altijd eindigt in zijn maag.

Omvolking: bevolkingsruil leidt tot beschavingsruil

In onze steden in heel Europa vindt een bevolkingsruil plaats. De autochtone bevolking wordt geruild voor een allochtone bevolking. De Europese cultuur wordt geruild voor een islamitische cultuur. Kortom, de demografische ruil zorgt voor een beschavingsruil. De bevolkingsruil of de omvolking is een beproefde methode die de islam trouwens al eeuwenlang gebruikt om beschavingen aan zich te onderwerpen. De immigratie-invasie, de demografische evolutie en de omvolking hebben trouwens heel wat laffe politici eieren voor hun geld doen kiezen. Onder het mom van verdraagzaamheid en tolerantie passen ze een bekende praktijk van de Italiaanse maffia toe de “Voto di scambio”. De “Voto di scambio” is niet meer of minder dan een electorale ruilhandel. In ruil voor moslimstemmen worden steeds meer faciliteiten aan de islam verleend. De demografische evolutie situeert zich niet alleen hier in Europa maar vooral in de moslimlanden zelf. Momenteel is één op vijf van de bewoners van deze planeet moslim.

Verzet!

In 2050 zal de helft van de wereldbevolking moslim zijn. Vandaag zijn we met zeven miljard op deze planeet. In 2050 zullen we met 9,3 miljard zijn. De derde-wereld-bevolking van Afrika zal verdubbelen tegen 2050. Iedere dag worden er op deze planeet 206.000 kinderen geboren. In de Washington Times verscheen eerder deze maand een rapport waaruit blijkt dat binnen 40 jaar in West-Europa moslims in de meerderheid zullen zijn. De conclusie is simpel: het is niet vijf voor maar vijf na twaalf! De islam vormt de grootste bedreiging voor het voortbestaan van al datgene wat ons dierbaar is, van onze identiteit en cultuur, van onze beschaving en onze manier van leven, van al hetgene waar wij voor staan, OOIT! Er is geen probleem met de islam, het probleem IS de islam. “Verzet” dus, met als enige bedoeling het DE-islamiseren van onze samenleving met als enig doel: Europa teruggeven aan de Europeanen.

Het boek “Verzet! Verzetsgids tegen islamisering” van Filip Dewinter is een uitgave van Filip Dewinter en wordt uitgegeven door Steden Tegen Islamisering (STI).

Het boek telt 177 blz. (plus 20 blz. fotobijlage) en is te koop voor €15 (+ €4 verzendingskosten). Het boek kan besteld worden via website www.verzetsgidstegenislamisering.be en na storting van €15 (+ €4 verzendingskosten) op rekeningnummer BE97 750 937 106 149 Vlaams Belang Antwerpen).

ISBN: 978-90-903-0587-5

NUR: 763

Hardcover met stofwikkel

U kan het boek bestellen via link …………

Foto’s voorstelling boek en foto’s van persconferentie moskee foto’s van elk 4 van zijn twitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...