Verslag Districtsraad Mei 2018

VB Borgerhout
districtsraad BORGERHOUT
Dagorde van de zitting van 28 mei 2018 te 20h
OPENBAAR: A-PUNTEN
A-punten
District Borgerhout

Secretariaat
1 2018_DRBO_00042 Districtsraad van 28 mei 2018 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.
2 2018_DRBO_00043 Districtsraad – Notulen districtsraad 23 april 2018 – Goedkeuring.
Stemming: Eenparig voor.
3 2018_DRBO_00049 Legislatuur 2013-2018 – Ontslag districtsraadslid Tracy Enta en aanstelling districtsraadslid Koen Van Roey – Kennisneming. (Spa-Groen!)
Als eerste opvolger was er de heer Patrick Marivoet, in een vroeger leven nog een tijdje districtsraadsvoorzitter in Borgerhout geweest en er steeds uitziend alsof hij juist voor de zitting een fles azijn had leeggedronken, die niet wenste te zetelen.
De tweede opvolger woonde niet meer in Borgerhout en ook de derde en vierde opvolger wensten niet te zetelen.
Dan maar nummer vijf….
4 2018_DRBO_00044 Beleids- en beheerscyclus – Jaarrekening 2017 – Vaststelling.
Stemming: 9 tegen (VB,N-VA) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
5 2018_DRBO_00045 Beleids- en beheerscyclus – Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 budgetwijziging 2018 – Goedkeuring.
College: Door overdrachten van de vorige jaren kunnen we nu 4 miljoen euro meer uitgeven.
VB, N-VA: Een aantal budgetposten zijn helemaal géén bevoegdheden van de districtsraad zoals het inrichten van een ramadanmarkt, stemrecht voor vreemdelingen,…
Stemming: 9 tegen (VB,N-VA en VLD) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke) 1 onthouding (CD&V).
6 2018_DRBO_00047 Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering – Goedkeuring werkingsverslag en jaarrekening 2017. Steminstructies stadsafgevaardigde – Goedkeuring.
Stemming: Eenparig voor.
Iniatiefrecht raadsleden

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

10 2018_VVA_00002 Voorstel tot advies van raadslid Jan Van Hout (Spa-Groen!): Uitbreiding autovrij gebied tijdens autovrije zondag 2018.
Voorstel om de volgende editie van de autovrije zondag uit te breiden naar het hele gebied binnen de Singel.
Dit punt is een bevoegdheid van het Antwerpse stadsbestuur.
Elk jaar opnieuw wordt dit punt ingediend.
Stemming: 9 tegen (VB,N-VA en VLD) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke) 1 onthouding (CD&V).
11 2018_VVB_00020 Voorstel tot beslissing van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Onderzoek naar nieuwe locatie voor de IQRA-school.
Vraag om een onderzoek op te starten naar een nieuwe locatie voor de IQRA school.
Stemming: 9 onthouding (VB,N-VA) 14 voor (CD&V, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
12 2018_VVB_00021 Voorstel tot beslissing van raadslid Alain Herremans (N-VA): Fietbeugels Dokter Van De Perrelei – Ossenblokstraat.
Regelmatig staan er auto’s onreglementair tot vlak tegen die fietsbeugels geparkeerd waardoor deze niet ten volle benut kunnen worden.
Dit kan vermeden worden door er twee bij te plaatsen zodat auto’s er helemaal niet meer kunnen parkeren.
Marc De Meyer (VB): Er is in deze buurt een grote parkeerdruk, niet alleen van auto’s maar van fietsen.
Deze morgen om 6h40 stond er reeds een auto tot tegen die beugels geparkeerd en toen ik mijn straat terug inreed rond 17h05 stond er weer een andere auto geparkeerd op die plaats.
Stemming: Eenparig voor.
13 2018_VVB_00022 Voorstel tot beslissing van raadslid Alain Herremans (N-VA): Gevaarlijke bloembakken en straatmeubilair.
Een aantal van die plantenbakken zijn in niet zo goede staat meer.
Er zullen extra inspecties vanwege de groendienst gaan gebeuren.
Deze plantenbakken zullen trouwens stilaan gaan verdwijnen wegens veel onderhoud en de planten moeten ook regelmatig water krijgen.
Stemming: Eenparig voor.
14 2018_VVB_00023 Voorstel tot beslissing van raadslid Kristine Matheussen (N-VA): Watervoorziening op hondenloopzone’s.
+ 22 2018_AM_00035 Amendement van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Drinkwaterfonteinen op speelpleinen.
Niet alleen drinkwater voor honden voorzien maar ook voor kinderen op de speelpleintjes.
College: Drinkwater voorzien is een kostelijke grap.
Voor de plaatsing mag gerust zo’n 6.000 euro gerekend worden en aan verbruik zo’n 3.000 euro per jaar.
De prioriteit zal gaan naar speelpleintjes en liefst die met een hondenloopzone in de buurt.
Stemming amendement: Eenparig voor.
Stemming voorstel: Eenparig voor.
Interpellaties – Moties – Resoluties

15 2018_IP_00094 Interpellatie van raadslid Marc De Meyer (VB): Aanplant van groen: rekening houden met hooikoortslijders.
Het tijdstip van de aanvang van de werken aan het ringfietspad tussen de Luitenant Lippenslaan en de Stenenbrug en ook de werken voor de aanleg van een testberm tegen de geluidsoverlast van de Ring komt dichterbij.
In de brochure die werd uitgedeeld aan voorbijgangers en passerende fietsers werden deze werken omstandig uitgelegd en verduidelijkt, met de nodige plannen en foto’s.
Het gaat hier weliswaar om bewerkte foto’s die moeten tonen hoe de berm er vlak na de aanleg en binen enkele jaren zal uitzien maar toen reeds viel mij de prominente aanwezigheid van berk op.
Leter werden er ook door de groendienst aanplantingen uitgevoerd op het veelbesproken speelpleintje aan de Joe Englishstraat en ook aan de Noordersingel ter afronding van de ingrijpende werken daar.
Ook hier viel de hoeveelheid aangeplante berk op.
Berk is een inlandse boomsoort die veelvuldig voorkomt en bovendien een mooie stam heeft.
Maar berk is na gras de soort die het meest verantwoordelijk is voor hooikoorts.
Steeds meer mensen hebben last van luchtwegaandoeningen zoals hooikoorts en astma.
Wellicht heeft de luchtvervuiling hier iets mee te maken.
Gras is de grootste veroorzaker van de allergie die hooikoorts noemt.
Hierna komt berk die evenzeer een grote verspreider van allergene pollen is.
Onderzoek heeft uitgewezen dat berken blijkbaar elkaars aanwezigheid “voelen”.
Staan berken dicht bij elkaar dan hebben zij niet de noodzaak om grote hoeveelheden pollen aan te maken omdat zij veel kans op succes hebben om pollen van een ander boom tegen te komen en zo de soort in stand te houden.
Wanneer zij echter solitair of op een grote afstand staan van andere berken zullen zij grote hoeveelheden pollen aanmaken om de kans op bestuiving met andere berkenpollen groter te maken.
Door berken in groep en niet in kleine groepjes aan te planten kan de hoeveelheid pollen bewust beperkt worden en ik vraag de groendiensten om hiermee rekening te houden in het belang van de vele hooikoortslijders.
College: De berk is een inlandse soort en bovendien een sterke groeier, dé reden dat hij nog veelvuldig zal aangeplant worden.
Voor de berm zal gekozen worden voor snelle en trage groeiers maar wij zullen uw opmerking aan de groendiensten doorgeven.
16 2018_IP_00102 Interpellatie van raadslid Jan Van Hout (Spa-Groen!): Ontwikkeling Moorkensplein en omgeving.
College: De plannen zijn totaal niet meer zeker ! Gaat er nog een school komen ? Zal er een Reuzenpark komen en zo ja, hoe groot nog ??
17 2018_IP_00103 Interpellatie van raadslid Els Roes (PVDA+): Waterspeelplaats Te Boelaerpark.
Deze moest normaal tegen de zomer van 2018 in orde zijn.
De administratie zit nu tesamen in het gebouw van den Bell en soms heeft dit voordelen, maar in dit geval sterke nadelen in de zin van grote vertragingen.
Eerst was er voorzien in een budget van 15.000 euro.
Maar uit de eerste studies bleek dit absoluut niet genoeg en werd het budget opgetrokken naar 90.000 euro en nadien zelfs naar 120.000 euro.
Maar aangeschreven aannemers vinden dit bedrag nog steeds te laag of vinden de opdracht te ingewikkeld.
Begin juni zal een nieuwe aanvraag gelanceerd worden met hopelijk meer succes.
18 2018_IP_00104 Interpellatie van raadslid Kristine Matheussen (N-VA): Toegankelijkheidsprobleem aan de hondenloopzone Plantin en Moretus.
+ 21 2018_AM_00034 Amendement van raadslid Kristine Matheussen (N-VA): Putten in de hondenloopzones.
Dit probleem wordt binenkort opgelost zodat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft.
19 2018_IP_00105 Interpellatie van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Een bruisend en proper district.
Er is dringend nood aan sensibilisering en de nodige moeite doen om de afvalberg te verkleinen.
Het Borgerhoutse containerpark zou medio 2019 misschien terug open gaan (gesteld dat je met je wagen de LEZ binnen mag).

Mondelinge vragen

20 2018_MV_00090 Mondelinge vraag van raadslid Alain Herremans (N-VA): ??
De huidige afschermingen ter hoogte van het vredegerecht worden ook door fietsers gebruikt om hun fiets aan vast te leggen.
Deze beugels staan parallel met de Turnhoutsebaan en dan is het gevaarlijk als sommige fietsers hun fiets aan de kant van de rijbaan vastleggen.
Daarom zullen deze beugels vervangen worden door 4 andere beugels (zogezegde “nietjes”) die haaks op de rijweg staan.

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...