Verslag Districtsraad Maart 2018

VB Borgerhout
districtsraad BORGERHOUT
Dagorde van de zitting van 26 maart 2018, te 20h
OPENBAAR: A-PUNTEN
A-punten
District Borgerhout

Secretariaat
1 2018_DRBO_00022 Districtsraad van 26 maartl 2018 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.
2 2018_DRBO_00023 Districtsraad – Notulen districtsraad 26 februari 2018 – Goedkeuring.
Eenparig goedgekeurd.
Openbaar domein
3 2018_DRBO_00025 Districten Antwerpen en Borgerhout. Plantin en Moretuslei, Luitenant Lipenslaan. Wegeniswerken. SWOU11585 – Projectdefinitie en concept. Advies – Goedkeuring.
Het college wenst de voet- en fietspaden te verbeteren op de Plantin en Moretuslei.
Een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving va de geplande werken volgt.
20 2018_AM_00021 Amendement van raadslid Stefan Lauwers (SPa-Groen):
– Minimale breedte fietspad 3 m (onmogelijk op de totale lengte).
– Kruispunten volledig conflictvrij.
Stemming amendement: 9 tegen (VB,N-VA) 1 onthouding (CD&V) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming punt: 9 tegen (VB,N-VA) 1 onthouding (CD&V) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Iniatiefrecht raadsleden

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

14 2018_VVA_00012 Voorstel van advies van raadslid Jan Van Hout (SPa-Groen): Verkeerslichten Gitschotellei kruispunt Cruyslei en de Vosstraat.
De verkeerslichten aan dit kruispunt staan reeds van bij de plaatsing in 2014 op knipperlicht. Nu heeft schepen Kennis beslist om deze verkeerslichten volledig uit te schakelen. Hierbij het voorstel om minstens een drukknop te voorzien voor overstekende voetgangers.
Stemming punt: 7 tegen (N-VA) 2 onthouding (VB) 14 voor (extreem-links, CD&V en ex-tsjeef Moerkerke).
15 2018_VVB_00009 Voorstel tot beslissing van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+):
De Peperbus;
Voorstel om aan de stad en aan Unizo te vragen of het mogelijk is om de bibliotheek in het vredegerecht die gaat verdwijnen, mee in de Peperbus te huisvesten.
Unizo beweert toch ook in te zetten op een publieke ruimte voor de buurt ?
Stemming punt: 8 onthouding (N-VA,CD&V) 15 voor (VB, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
16 2018_VVA_00013 Voorstel van advies van raadslid Jan Van Hout (SPa-Groen): Verhoogde handhaving fietsstraat-as.
Vraag om werk te maken van een verhoogd politietoezicht op de fieststraat-as parallel met de Turnhoutsebaan.
Momenteel vind een meerderheid van de letselongevallen met fietsers plaats in woonstraten.
Oorzaak is vooral het associale rijgedrag bij autobestuurders zoals gevaarlijk inhalen, bellen achter het stuur (nota: en fietsers bellen niet terwijl ze rijden ??), geen voorrang verlenen,…
Deze straat is momenteel nog een bouwwerf.
Stemming punt: 10 onthouding (VB, N-VA, CD&V) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
17 2018_VVB_00010 Voorstel tot beslissing van raadslid Stefan Lauwers (SPa-Groen): Voorstel tot ondertekening van de statiegeldalliantie.
Vraag om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Op die manier geeft Borgerhout een signaal dat statiegeld een cruciaal onderdeel is van de oplossing voor zwerfvuil.
De strijd tegen zwerfvuil is bijzonder moeilijk.
Vooral blikjes en plastic flessen vormen daarvan een belangrijke fractie, daarom de vraag om tot die alliantie toe te treden.
Maar: Hoe ga je zoiets aanpakken ?
Het district is hier helemaal niet bevoegd over !!
(Het zoveelste punt van SPa-Groen waarvoor de districtsraad geen enkele bevoegdheid over heeft !).
Stemming punt: 2 onthouding (VB) 7 tegen (N-VA) 14 voor (CD&V, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Interpellaties – Moties – Resoluties

18 2018_IP_00057 Interpellatie van raadslid Jan Van Hout (SPa-Groen): Uitbreiding bewonersparkeren naar extra-muros.
In het Antwerpse stadsbestuur bestaat nog altijd grote onenigheid om al dan niet bewonersparkeren buiten de Ring in te voeren.
Zeker nu ten gevolge van de LEZ de parkeerdruk enorm toegenomen is.
Vraag om schepen Kennis uit te nodigen tijdens een raadscommissie om toelichting te komen geven over het parkeeronderzoek alsook de plannen om hier iets aan te doen.
Schepen Kennis kondigt in GVA plots aan dat vanaf 1 januari 2019 in Borgerhout extra-muros bewonersparkeren zou ingevoerd worden.
Later echter bleek dat er echter nog helemaal niets beslist was.
Marc De Meyer (VB): Bewonersparkeren leid gewoon weer tot niets.
En al zeker niet als er zoals in Borgerhout intra-muros er méér bewonerskaarten dan parkeerplaatsen zijn.
19 2018_IP_00058 Interpellatie van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Metingen luchtkwaliteit.
Vraagt of het district zich ook kandidaat gesteld heeft om deel te nemen aan het project curieuzeneuzen.
Vraagt tevens om nu er werken aan het Moorkensplein bezig zijn om daar nu reeds de luchtkwaliteit te meten en als het plein weer voor het verkeer open is terug metingen uit te voeren.

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...