Verslag Districtsraad Jan 2018

VB Borgerhout
districtsraad BORGERHOUT
Dagorde van de zitting van 22 januari 2018 te 20h
OPENBAAR: A-PUNTEN
A-punten
District Borgerhout

Secretariaat
1 2018_DRBO_00003 Districtsraad van 22 januari 2018 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.
2 2018_DRBO_00102 Districtsraad – Notulen districtsraad 18 december 2017 – Goedkeuring.
Stemming: Eenparig voor.

Lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
3 2018_DRBO_00009 Cultuur – Kerstdiner met artistiek programma. Toelage aan De Roma vzw – Goedkeuring.
Een nominatieve toelage van 1.500 euro voor de organisatie van een kerstdiner voor “kansarmen” in De Roma (gekende Rode burcht).
En dit niettegenstaande er een reglement is voor verenigingen die iets organiseren.
Blijkbaar is dit voor bepaalde (bevriende) verenigingen niet meer van tel en wordt zo het subsidiereglement omzield.
Stemming: 9 onthouding (VB,N-VA en VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Iniatiefrecht raadsleden

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

10 2018_VVA_00003 Voorstel tot advies van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Behoud van buslijn 31.
17 2018_AM_00003 Amendement van raadslid Alain Herremans (N-VA)
Indien er geen mogeljikheid is om deze lijn te behouden, vragen wij een alternatief uit te werken zodat de wijken Collegelaan, Tuinwijk en de Unitaswijk te Deurne, terug voorzien worden van openbaar vervoer.
Stemming amendement: Eenparig voor.
Stemming algemeen: Eenparig voor.
11 2018_VVA_00004 Voorstel tot advies van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Voorstellen tot verbetering van fietsveiligheid en fietscomfort in Borgerhout.
Art.1: Instroom wagens drastisch minderen, uitvoeren wijkcirculatieplannen, knippen autoverkeer aan het Moorkensplein en in de Kroonstraat.
Art.2: Zone 30, snelheidsremmers, fietsstraten, extra snelheidscontroles, asociaal rijgedrag.
Art.3: Aanbevelingen van de provinciale dienst mobiliteit evalueren en uitvoeren.
Art.4: Uittekenen mogelijke oplossingen voor de Turnhoutsebaan en meteen een zone 30 instellen.
Art.5: Kruispunten conflictvrij inrichten oa bij de heraanleg van de Plantijn en Moretuslei.
Art.6: Beveiligen van de fietsoversteek aan de bypass met de uitrit R1 vanuit Gent; conflictvrije verkeerslichtenregeling van kruispunt Lt Lippenslaan met de Dr Van de Perrelei; beveiliging van de oversteekplaats voor voetgangers en de aanpassing van hert kruispunt van de Lt Lippenslaan met de Joe Englishstraat. (De indiener weet blijkbaar niet dat de twee vermelde kruispunten één kruispunt vormen !).
Art.7: Verkeerslichten aan kruispunt Gitschotellei – Vosstraat in werking stellen.
Art.8: Plaatsing van meer fietstrommels.
Art.9: Minimale breedte voorzien van 2m voor een enkelrichtingsfietspad en 4m voor een tweerichtingsfietspad.
Art.10: Verkeerslichten met opstelstrook voor fietsers; 2 sec vroeger groen licht dan het andere verkeer.
Art.11: Toegangsverbod voor vrachtverkeer door de woonwijken en schoolomgevingen.
Marc De Meyer (VB): Enig commentaar toch op een aantal punten.
– Het stadsbestuur dat opdracht aan de verkeerspolitie geeft: Hier komt nooit iets van in huis, temeer daar de districtsraad hierover geen enkele bevoegdheid heeft en over dit onderwerp steeds afgescheept wordt.
– Concrete maatregelen om het aantal voertuigen en vrachtwagens op de Turnhoutsebaan te verminderen en zone 30 in te voeren: De Turnhoutsebaan is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest en een zone 30 kan niet ingevoerd worden op zo’n belangrijke doorvoeras als de Turnhoutsebaan.
– Knippen van de Kroonstraat, Koxplein, Moorkensplein,… is al jaren geleden door het Antwerpse stadsbestuur afgevoerd omwille van het feit dat dan al dat verkeer gewrongen wordt door de Provinciestraat (district Antwerpen).
Stemming amendement N-VA: 9 voor (VB,N-VA en VLD) 14 tegen (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming art.1: 9 tegen (VB,N-VA en VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming art2: Eenparig goedgekeurd.
Stemming art.3: Eenparig goedgekeurd.
Stemming art.4: 8 tegen (VB,N-VA) 1 onthouding (VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming art.5: Eenparig goedgekeurd.
Stemming art.6: Eenparig goedgekeurd.
Stemming art.7: 9 tegen (VB,N-VA en VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming art.8: 9 tegen (VB,N-VA en VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming art.9: 9 tegen (VB,N-VA en VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming art.10: Eenparig goedgekeurd.
Stemming art.11: Eenparig goedgekeurd.
Stemming art.12: 1 tegen (VB) 8 onthouding (N-VA en VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Stemming geheel: 8 tegen (VB,N-VA) 1 onthouding (VLD) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
12 2018_VVB_00001 Voorstel tot beslissing van raadslid Nahima Lanjri (CD&V): Verkeersveilig Borgerhout.
Wegens afwezig van Lanjri wordt dit punt verdaagd maar via Stefan Lauwers (Spa-Groen!) die na contact met Lanjri een aantal punten van haar voorstel heeft overgenomen zal dit dan toch mee behandeld worden in zijn voorstel tot advies.

Interpellaties – Moties – Resoluties

13 2018_IP_00001 Interpellatie van raadslid Marc De Meyer (VB): Rotonde Karel de Preterlei-Berchemlei-Doktor Van de Perrelei-Arthur Matthyslaan.
Reeds in januari 2017 vroeg de Borgerhoutse districtsraad aan het Antwerpse stadsbestuur om de betonnen stootranden (ook wel eens varkensruggen genoemd) (nota: is dit nog wel politiek correct ? Zou dit geen gemeenschap “provoceren ?) die de fietsers enige veiligheid moeten bieden op dit rondpunt om deze randen in een opvallende kleur te schilderen.
Dit om de weggebruikers tijdig te verwittigen van de aanwezigheid van deze betonnen stootranden die wel lijken te zweven over het rondpunt.
Dat heel wat weggebruikers deze stootranden niet tijdig hebben opgemerkt is duidelijk te merken aan de zwarte bandensporen op deze betonnen randen.
Van de flauwe niet opvallende witte kleur is nu helemaal niets meer te zien, duidelijk zwarte bandensporen zijn er nu op te zien.
Is het misschien wachten tot er een ongeval gebeurt of er een auto schade oploopt om zo de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk te stellen?
Momenteel zijn deze varkensruggen bij donker en slecht weer (wat hier in Borgerhout wel eens meer durft voor te vallen) uiterst slecht zichtbaar.
Bijkomend probleem zijn de zijarmen die zeer dicht na mekaar aansluiten op dit rondpunt en van chauffeurs de uiterste aandacht en concentratie vragen om alle weggebruikers tijdig op te merken.
In tijden waarin de belijning op de wegen wordt uitgevoerd in opvallende en reflecterende kleuren en er nu reeds geëxperimenteerd wordt met reflecterende fietspaden waarop fietsers nog meer zichtbar worden, kan er geen enkele reden meer gevonden worden om ook deze varkensruggen te voorzien van een duidelijke reflecterende kleur.
Vraag: Wanneer zullen deze varkensruggen duidelijk zichtbaar gemaakt worden voor de weggebruikers ?
College: De vraag is reeds gesteld aan de stadsdiensten om dit punt continu op te volgen.
Waarom zoveel sporen op de stootranden ? Omdat de wagens op dit punt veel te snel rijden.
Marc De Meyer: Dit is onzin ! Je moet naar zoveel kanten tegelijk kijken op dit rondpunt dat je gewoon die varkensruggen gemakkelijk uit het oog verliest én ze liggen dan ook nog eens slecht gepositioneerd.
Om hindernissen op de baan aan te duiden voor de weggebruikers zijn er nu al tal van gemeenten die van die helle flikkerende LED-lichtjes gebruiken, oa in Mortsel en Hove.
Zelfs bij dikke mist zijn deze lichtjes van ver zichtbaar, waarom kunnen deze niet gebruikt worden ?
College: Dit systeem is nog niet in gebruikt op het grondgebied van de stad Antwerpen.
14 2018_IP_00008 Interpellatie van raadslid Kristine Mattheussen (N-VA): Hondenloopzone’s.
Over de hondenloopzone’s van het Lt.-Naeyaertplein en de Plantin en Moretuslei.
College: De vuilnisbakken zijn in bestelling en er komen afschermingen rond de bomen in beukenhout.
Ook zullen er enkele dalstenen komen voor als het geregend heeft en de grond drassig is.
15 2017_IP_00182 Interpellatie van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): De Peperbus.

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...