Verslag Districtsraad Febr 2018

VB Borgerhout
districtsraad BORGERHOUT
Dagorde van de zitting van 26 februari 2018 te 20h
OPENBAAR: A-PUNTEN
A-punten
District Borgerhout

Secretariaat
1 2018_DRBO_00010 Districtsraad van 26 februari 2018 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.
2 2018_DRBO_00011 Districtsraad – Notulen districtsraad 22 januari 2018 – Goedkeuring.
Stemming: Eenparig voor.
3 2018_DRBO_00012 Beleids- en beheerscyclus – Vervangende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 – Goedkeuring.
Stemming: 9 tegen (VB,N-VA) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke) 2 onthouding (CD&V, VLD).

Iniatiefrecht raadsleden

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

9 2018_VVA_00006 Voorstel tot advies van raadslid Alain Herremans (N-VA): Voorontwerp voor de heraanleg van de Gitschotellei-Drakenhoflei-Boekenberglei.
Gezien het verplaatsen van de tram van de Cruyslei naar de Drakenhoflaan onder meer een theoretische voorafname is op het doortrekken van de tram naar Borsbeek en dat dit – in het beste geval – binnen een periode van 10 jaar is, lijkt het beter om die eventuele heraanleg gedurende die periode uit te stellen.
De voorgestelde ingreep heeft een ernstige impact op het bomenbestand, het aantal parkeerplaatsen, de wekelijkse markt en de bereikbaarheid voor leveranciers van de handelaars.
Beter zou zijn om de Drakenhoflaan een grote onderhoudsbeurt te geven.
Voorstel ook om voor tramlijn 9 gebruik te maken van tweerichtingstrammen, zo kan de keerlus aan het Eksterlaar herleid worden tot een kopstation wat minder plaats inneemt.
10 2018_AM_00012 Amendement van raadslid Alain Herremans (N-VA): Aanpassing voorstel tot advies “voorontwerp voor de heraanleg van de Gitschotellei-Drakenhoflei-Boekenberglei”.
Raadscommissie van 19 februari in zaal Gietschotel.
Het aantal bomen en parkeerplaatsen die dreigen te verdwijnen is onaanvaardbaar.Vandaar bovenstaand advies aan het stadsbestuur om deze heraanleg uit te stellen.
Ook schepen Kennis bleek niet op de hoogte van het voorgestelde voorontwerp op de commissie.
Alain Herremans wil het ingediende voorstel tot advies vervangen door volgend voorstel tot advies gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
– Dit stukje Gitschotellei is dringend aan vernieuwing toe.
– De keerlus aan het Eksterlaar is nefast voor de veiligheid van fietsers.
– De voorziene halte op de Gitschotellei, op een steenworp van de bestaande aan het Vosplein, verplaatsen naar de Boekenberglei voor de kerk Sint Jozef.
Stemming amendement: 11 voor (VB,N-VA,VLD en CD&V) 12 tegen (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
22 2018_AM_00014 Amendement van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!):
Stemming amendement: Eenparig voor.
23 2018_AM_00015 Amendement van raadslid Nahima Lanjri (CD&V): Organiseren van een bewonersoverleg rond de plannen voor de Gitschotellei.
Stemming amendement: Eenparig voor.
Alain Herremans (N-VA): Vermits het oorspronkelijke voorstel achterhaald is en ons amendement is verworpen, steunen wij het oorspronkelijke voorstel niet meer.
Stemming: 7 tegen (N-VA) 13 voor (extreem-links, CD&V en ex-tsjeef Moerkerke) 3 onthouding (VB, VLD).
11 2018_VVB_00006 Voorstel tot beslissing van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Organiseren bewonersoverleg rond de plannen voor de Gitschotellei.
Stefan Lauwers: Vermits dit reeds is goedgekeurd met de amendementen wordt dit punt teruggetrokken.
12 2018_VVA_00007 Voorstel tot advies van raadslid Jan Van Hout (Spa-Groen!): Inrichting van parkeerplaats voorbehouden voor hulpdiensten aan de Borgerhoutse dienstencentra.
Vraag om een voorbehouden parkeerplaats te voorzien voor de hulpdiensten aan de hoofdingang van dienstencentra waaraan ook sreviceflats zijn verbonden.
Stemming: Eenparig voor.
13 2018_VVB_00007 Voorstel tot beslissing van raadslid Thomas Heiremans (VLD): ‘Regenboog’ zebrapaden in het openbaar domein van het district Borgerhout.
De regenboogzebrapaden die reeds in het district Antwerpen werden ingevoerd, leggen de nadruk op respect en diversiteit. De bedoeling is tussen de witte zebrapadstroken de grond of het asfalt in te kleuren.
21 2018_AM_00013 Amendement van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Voorstel van amendement op voorstel tot beslissing van raadslid Thomas Heiremans ‘Regenboog’ zebrapaden in het openbaar domein van het district Borgerhout.
Een regenboogzebrapad aanleggen op de Turnhoutsebaan ter hoogte van het nieuw aan te leggen zebrapad aan het Laar.
College: Zulks een zebrapad is tegen het geldende verkeersreglement. Er zal dus eerst nog advies moeten gevraagd worden van de verkeerspolitie.
Stemming amendement: 2 tegen (VB) 14 voor (extreem-links, CD&V, VLD en ex-tsjeef Moerkerke) 7 onthouding (N-VA).
Stemming punt: 2 tegen (VB) 14 voor (extreem-links, CD&V, VLD en ex-tsjeef Moerkerke) 7 onthouding (N-VA).

Interpellaties – Moties – Resoluties

14 2018_RES_00002 Voorstel tot resolutie van raadslid Kristine Matheussen (N-VA): Spoor Oost.
Voorstel om een markt te organiseren onder de nieuwe hangars afkomstig van de Scheldekaaien.
College: Wij hebben nog geen enkele vraag gekregen om een markt te organiseren op die plaats.
Een nieuwe markt organiseren is trouwens gebonden aan vanalle reglementen.
Deze vraag zal voorgelegd worden aan de bewoners en de handelaars uit de buurt.
Stemming resolutie: 12 tegen (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke) 11 voor (VB, N-VA, CD&V, VLD).
15 2018_IP_00039 Interpellatie van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Voorzien stopplaats De Lijn aan Sint-Erasmusziekenhuis tijdens werken aan de Herentalsebaan.
Tijdens de werken aan de Herentalsebaan zou de halte aan het Erasmusziekenhuis niet meer door de bussen van De Lijn bediend worden. Deze zouden rondrijden via De Singel naar Berchem station. Vraag is om minstens één buslijn te behouden die een halte heeft aan het Erasmusziekenhuis.
Marc De Meyer (VB): Als bewoner van de buurt weet ik dat het maar povertjes gesteld is met het aanbod aan openbaar vervoer in die buurt. De dichtstbijzijnde tramhaltes bevinden zich op bijna evenveel afstand ttz ofwel aan de Stenenbrug ofwel op de Gitschotellei.
In beide gevallen een eindje lopen.
De buslijn langs de Berchemlei is niet écht een alternatief en bovendien moet je al de weg weten.
College: Wij zullen een svhrijven richten aan De Lijn om toch minstens 1 buslijn te behouden aan een belangrijk publiek gebouw.
Ander openbaar vervoer ligt al op een heel eind afstand van het Erasmusziekenhuis.
16 2018_IP_00040 Interpellatie van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Verdwijnen toegangspoort woonzorgcentrum Gitschotelhof.
17 2018_IP_00185 Interpellatie van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Rode klinkers Lammekensstraat.

Mondelinge vragen

18 2018_MV_00025 Mondelinge vraag van raadslid Kristine Matheussen (N-VA): Hondenloopzone LT.-Naeyaertplein.
De omheining van de hondenloopzone aan het Lt-Naeyaertplein was beschadigd geraakt.
Een brief aan de districtsschepen om deze te herstellen werd positief beantwoord maar tot op heden is de omheining nog steeds stuk.
Met kabelbinders hebben de bewoners het hek dan maar zelf tijdelijk hersteld zodat de honden niet kunnen ontsnappen uit de zone.
College: Herstelling zal zo snel mogelijk volgen.
19 2018_MV_00030 Mondelinge vraag van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Unizo in de Peperbus.
20 2018_MV_00031 Mondelinge vraag van raadslid Stefan Lauwers (Spa-Groen!): Toelichting gevraagd over de plannen voor de overkapping zone oost.

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...