Verslag Districtsraad Dec 2017

VB Borgerhout
districtsraad BORGERHOUT
Dagorde van de zitting van 18 december 2017 te 20h
OPENBAAR: A-PUNTEN
A-punten
District Borgerhout

Secretariaat
1 2017_DRBO_00119 Districtsraad van 18 december 2017 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.
2 2017_DRBO_00120 Districtsraad – Notulen districtsraad 27 november 2017 – Goedkeuring.
Stemming: 15 voor, 4 tegen (NVA).
3 2017_DRBO_00122 Nominatieve toelage Al-Ikram – Nederlandse oefenkansen – Goedkeuring.
* De subsidie is te laat aangevraagd maar het district vind dit een waardevol initiatief.
* Is deze organisatie geschikt om taallessen te geven? De jury vind van wel.
* Er staat nog een schuld aan de stad Antwerpen open, daarom dat de stadsontvanger over deze subsidie een negatief advies heeft gegeven.
College: De toelage zal enkel uitbetaald worden na voorlegging van bewijsstukken.
Stemming : 10 tegen (VB, N-VA, VLD) 1 onthouding (CD&V) 13 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Iniatiefrecht raadsleden

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

6 2017_VVA_00055 Voorstel tot advies van raadslid Marc De Meyer (VB): Parkeerplaatsen extra-muros.
College: Deze problematiek is reeds voorgelegd aan het Antwerpse stadscollege. Een parkeeronderzoek is reeds uitgevoerd maar de resultaten laten reeds 2 maanden op zich wachten.
Het (extreem-linkse) schepencollege van Borgerhout wil bewonersparkeren invoeren evenals het invoeren van blauwe zone’s.
Spoor Oost is nu een evenementenparking, en dat binnenin een woongebied.
Het college wil daar nog steeds een groene zone plus een evenementenplaats van maken.
De stad Antwerpen baat deze zone uit en deze wordt soms ook vergund voor bvb. de sinksenfoor.
N-VA: Wij willen vooral een uitbreiding van de LEZ.
Antwoord Marc De Meyer:
Ik dank de schepen voor haar antwoord.
Laat mij duidelijk zijn: Dit advies heeft niet de bedoeling een waardeoordeel te vellen over de LEZ die in sé een asociale maatregel is die voornamelijk de oudere en armere Antwerpenaren treft.
Dikwijls zijn deze twee begrippen samen van tel.
Het is ook niet de bedoeling de LEZ zone drastisch te gaan wijzigen.
Het zou van gezond verstand betuigen om de héle Singel uit de LEZ te halen als belangrijke doorgangsweg maar in dit advies gaat het enkel om de Noordersingel die toegang geeft tot de parking Spoor Oost.
Een belangrijke parking om de parkeeroverlast in te dijken tijdens evenementen in het Sportpaleis en de Lotto Arena in voornamelijk de districten Deurne en Merksem en dit in de zone buiten de LEZ.
Voor Borgerhout kan deze parking een uitkomst bieden voor de fel toegenomen parkeeroverlast in Borgerhout extra-muros ttz het gedeelte van Borgerhout buiten de LEZ.
Parkeeroverlast die na de invoering van de LEZ zich intussen naar bijna heel Borgerhout extra-muros heeft verspreid en dit voornamelijk door mensen die hun voertuig hier parkeren en dan op een andere manier hun weg verderzetten.
Deze voertuigen zouden gemakkelijk een plaatsje kunnen vinden op deze parking, waarbij dan wel een overeenkomst moet gevonden worden met de uitbaters ervan.
Uitbaters die nu klagen dat de parking onderbezet is juist doordat de toegangsweg nl. De Noordersingel in die LEZ valt.
Een bijkomend probleem voor later zal het Borgerhoutse containerpark worden dat ook maar alleen via die Noordersingel kan bereikt worden.
De Borgerhoutse bevolking wil een zo spoedig mogelijke oplossing voor dit problem en heeft geen nood aan “er is een studie aan de gang over dit probleem” of “wij willen alle verkeer zo ver mogelijk buiten Antwerpen houden”.
Ook voor betalend parkeren zijn wij niet te vinden, de automobilist wordt zo al genoeg als een melkkoe aanzien, de citroen is bijna helemaal leegeperst.
Zowel het Borgerhoutse districtsbestuur als het Antwerpse gemeentebestuur weigeren iets aan dit probleem te doen (dat niet alleen het district Borgerhout treft).
Beide huldigen blijkbaar niet het principe “slimmer naar Antwerpen” maar wel “blijf weg uit Antwerpen”, wat vele mensen van buiten Antwerpen dus ook doen en niet meer naar Antwerpen komen om oa te winkelen.
Hierbij wil ik geen oordeel vellen over de mensen die toch persé met hun wagen tot in het centrum van Antwerpen willen rijden en zich hopeloos vastrijden in het drukke verkeer waarin het zelfs met een fiets al moeilijk verplaatsen is.
Of die vele mensen die met hun wagen tot tegen het Sportpaleis willen rijden ondanks het feit dat een openbaar vervoerticket in hun toegangsbewijs inbegrepen is.
Trouwens: als er file op de uitrit Deurne naar het Sportpaleis staat, worden automobilisten die zich via de E313 richting Sportpaleis begeven, via de dynamische borden boven de E313 verwezen naar uitrit Borgerhout om zo richting Sportpaleis te rijden, recht de LEZ binnen.
Ik ben wel eens benieuwd hoeveel van die mensen die deze omleiding gevolgd hebben enkele weken later een fikse boete in hun bus gevonden hebben.
Wij blijven het spijtig vinden dat de Borgerhoutenaar in de koude blijft staan !
Stemming : 2 voor (VB) 22 tegen (N-VA, CD&V, VLD, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

7 2017_VVA_00056 Voorstel tot advies van raadslid Jan Van Hout (Sp.a-Groen): Tijdelijk Velostation Moorkensplein.
Is het meest gebruikte in gans Borgerhout.
Zou door de geplande werken aan het Moorkensplein verdwijnen voor een hele tijd.
Gevoed via zonnepanelen.
Tijdelijk verplaatsen tijdens de werken.
Stemming: Eenparig voor.
8 2017_VVA_00057 Voorstel tot advies van raadslid Jan Van Hout (Sp.a-Groen): Participatietraject heraanleg fietspaden Plantijn en Moretuslei.
Stemming : 7 onthouding (N-VA) 17 voor (VB, CD&V, VLD, extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Interpellaties – Moties – Resoluties

9 2017_IP_00211 Interpellatie van raadslid Maria Balemans (VB): Luchtvervuiling fijnstof.
College: Via het project van de airbezen is duidelijk dat aan de Joe Englishstraat de luchtkwaliteit pover is.
Het district is niet van plan extra metingen uit te voeren.
Wel wordt er nog een commissie gepland over de luchtkwaliteit.
10 2017_IP_00212 Interpellatie van raadslid Maria Balemans (VB):30 km/h district Borgerhout, kosten, naleving en veiligheid.
In plaats van geld te steken in zone’s 30 zou het beter zijn dit geld te besteden aan het opvoeden en heropvoeden van de zogenaamde “zwakke weggebruiker”.
College: Er wordt nog veel te snel gereden in de zone’s 30.
Fietsers moeten evenzeer gecontroleerd worden maar de hardrijders hebben nog te veel vrij spel.
11 2017_IP_00235 Interpellatie van raadslid Jan Van Hout (Sp.a-Groen): Tram 24.
Tram 24 is momenteel een pendeltram tussen de Stenenbrug en het Astridplein.
Na 8 januari 2018 zal tram 24 volledig terug in dienst gaan.
12 2017_IP_00236 Interpellatie van raadslid Christophe De Wachter (PVDA+): Bothastraat.
Er wordt nog te veel over het voetpad gereden om tegenliggers te kruisen.

Mondelinge vragen

13 2017_MV_00136 Mondelinge vraag van raadslid Nahima Lanjri (CD&V): Geluidsschermen Tuinwijk.
14 2017_MV_00143 Mondelinge vraag van raadslid Alain Herremans (N-VA): Eindejaarsverlichting Turnhoutsebaan 2017.
Deze werkt niet zoals het hoort, somige verlichting werkt overdag, andere dan weer s’avonds of s’nachts.
Het probleem is een zendprobleem met het signaal dat de verlichting doet op of afspringen.
Eandis is hier al een hele dag aan bezig.

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...