Verslag districtsraad Borgerhout November

VB BORGERHOUT
DISTRICTSRAAD BORGERHOUT
Dagorde van de zitting van 27 november 2017, te 20h
OPENBAAR: A-PUNTEN
A-punten
District Borgerhout

Secretariaat
1 2017_DRBO_00110 Districtsraad van 27 november 2017 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.
2 2017_DRBO_00111 Districtsraad – Notulen districtsraad 23 oktober 2017 – Goedkeuring.
3 2017_DRBO_00113 Financiën – Jaarrapportering financiëel beheerder – Kennisneming.
4 2017_DRBO_00112 Beleids- en beheercyclus – Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018 – Goedkeuring.
College: Reden hiervoor is dat we op het einde van een legislatuur geconfronteerd worden met prijsstijgingen en ook met taken die de stad Antwerpen vroeger deed zijn nu naar de districten doorgeschoven zoals het herstel van de winterschade.
Culuur: Hopen dat de stad haar belofte nakomt om 75.000 euro te voorzien voor cultuurhuis Rataplan dat zijn subsidies verloren heeft.
Voor de Reuzenstoet 2018 wordt een budget voorzien van 65.000 euro.
Borgerhouts erfgoed: In 2018 zal aandacht besteed worden aan feestelijkheden van andere culturen.
In 2018 komen er ook 18 pleinpatroons bij in Borgerhout waaronder 6 meisjes.
Heraanleg parking sporthal Luisbekelaar: Er zullen door deze heraanleg minder parkeerplaatsen zijn, het district (lees: extreem-links) kiest voor een trapveldje. In deze buurt heerst een grote parkeerdruk, dit vooral door een slecht parkeerbeleid van de stad Antwerpen. De hondenweide blijft behouden zoals ze is.
Stemming: 9 tegen (VB,N-VA) 1 onthouding (CD&V) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
5 2017_DRBO_00117 Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering – Goedkeuring actieplan en begroting 2018. Steminstructies stadsafgevaardigde – Goedkeuring.
Stemming: 22 voor (extreem-links, ex-tsjeef Moerkerke, N-VA en CD&V) 2 onthouding (VB)

Iniatiefrecht raadsleden

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

13 2017_VVA_00052 Voorstel van advies van raadslid Stefan Lauwers (Groen-SPa): Verkeersmaatregelen rond Kortrijkstraat en omgeving.
Overlaatst gebeurde in deze straat nog een botsing met 7 wagens, gevolg van overdreven snelheid.
Sinds de werken aan het Schijnpoort zoekt het verkeer een andere weg om deze werken te vermijden.
De bewoners zoeken een manier om de verkeerscirculatie veiliger te maken.
Stemming: 10 onthouding (VB,N-VA, CD&V) 14 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).

Mondelinge vragen

14 2017_MV_00128 Mondelinge vraag van raadslid Nahima Lanjri (CD&V): Markt Gitschotellei.
Er is onrust bij de buurtbewoners en marktkramers over de geplande verhuis van de markt door de aanleg van een keerlus voor tram 9.
De districtsraad zal op de hoogte gehouden worden van de resultaten van de eerste marktcommissie.

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...