Verslag Districtsraad Apr 2018

VB Borgerhout
districtsraad BORGERHOUT
Dagorde van de zitting van 23 april 2018, te 20h
OPENBAAR: A-PUNTEN
A-punten
District Borgerhout

Secretariaat
1 2018_DRBO_00037 Districtsraad van 23 april 2018 – Aanwezigheidslijst – Kennisneming.
2 2018_DRBO_00036 Districtsraad – Notulen districtsraad 26 maart 2018 – Goedkeuring.
Eenparig goedgekeurd.
Openbaar domein
3 2018_DRBO_00032 Districten Deurne en Borgerhout. Zones 30 – Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies – Goedkeuring.
Een uitbreiding van de reeds bestaande zones 30 in Borgerhout extra-muros rond de Luitenant Lippenslaan en de Herentalsebaan.
Stemming: 7 tegen (VB,N-VA) 2 onthouding (CD&V, VLD) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
Lokaal sportbeleid
4 2018_DRBO_00038 Sport – Reglement sportsubsidies – Goedkeuring.
Eenparig goedgekeurd.
Lokaal jeugdbeleid
5 2018_DRBO_00039 Jeugd – Subsidiereglement – Goedkeuring.
Eenparig goedgekeurd.
Sociale dienstverlening
Gemeenschapsvorming
6 2018_DRBO_00026 Verenigingsleven – Subsidiereglement – Goedkeuring.
Eenparig goedgekeurd.

Iniatiefrecht raadsleden

Voorstellen van advies – voorstellen tot beslissing

11 2018_VVB_00013 Voorstel tot beslissing van raadslid Thomas Heiremans (VLD): Voetbalnet Reizigerstraat.
Vraag voor een simpel voetbalnet om te voorkomen dat er ballen tegen gevels en garagepoorten komen.
Eenparig goedgekeurd.
12 2018_VVB_00014 Voorstel tot beslissing van raadslid Thomas Heiremans (VLD): Wegdek Bakkersstraat.
Het wegdek en voetpad in deze straat ligt er miserabel bij.
College: Dit is voorzien voor 2019. De rijweg en vernieuwing van de riolering zou 400.000 euro kosten en de heraanleg van de stoepen zou op 100.000 euro komen.
14 2018_VVA_00019 Voorstel van advies van raadslid Jan Van Hout (SPa-Groen): Zorgparking.
Geeft de mogeljikheid tot parkeren voor zorgverleners voor o.m. garagepoorten.
Dit wordt aangegeven door een sticker op de garagepoort waarmee de eigenaar van de garage toestemming geefft aan zorgverleners om max. 45 minuten te parkeren voor deze poort.
De zorgverlener zorgt er steeds voor zijn gsm-nummer zichtbaar in de wagen achter te laten zodat hij in dringende gevallen kan gebeld worden om zijn wagen te verzetten.
Het advies vraagt dat mensen niet meer expliciet een sticker moeten aanvragen om toestemming te geven maar dat alleen mensen die dit niet willen een sticker moeten aanvragen.
De oppositie ziet het liever andersom, enkel parkeren voor poorten waar de mensen burgerzin betonen en de moeite doen om zo’n sticker aan te vragen, aan te plakken en zich te registreren.
Parkeren voor een garagepoort is echter nog steeds totaal verboden door het verkeersreglement.
Er moet dus een gedoogbeleid afgesproken worden met de politiediensten.
Momenteel zijn er reeds zo’n 500 garagepoorten in het Antwerpse waar zo’n sticker hangt.
Stemming: 9 tegen (VB,N-VA, CD&V en VLD) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
15 2018_VVA_00020 Voorstel van advies van raadslid Jan Van Hout (SPa-Groen): Ontwikkeling voormalige AROP-site.
Vraagt dat de buurtbewoners en het district bij elke stap intensief gehoord en betrokken worden.
VB: Een projectontwikelaar is geen sociale instelling of een liefdadigheids instelling en is enkel in zijn plan geïnteresseerd. Zulke firma’s ontwikkelen hun plannen zonder iedere keer tijd te verliezen om in overleg te gaan. Bovendien is het de stad Antwerpen die hier beslist.
Stemming: 9 tegen (VB,N-VA, CD&V en VLD) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke).
16 2018_VVB_00017 Voorstel tot beslissing van raadslid Stefan Lauwers (SPa-Groen): Informatiecampagne stemrecht niet-EU burgers.
Vraagt: “De Borgerhoutse districtsraad geeft opdracht aan het districtscollege om de niet-Belgische inwoners van Borgerhout, die stemgerechtigd zijn, hiervan per brief in kennis te stellen. “
Deze inwoners hebben al stemrecht in het land waarvan zij de nationaliteit bezitten.
De belze nationaliteit is gratis en voor niks te verkrijgen, wie die moeite al niet kan doen heeft zich hier met niets te moeien.
Na de snel-belgwet is er ondertussen al de ogenblikkelijk-belgwet.
College: Het is niet meer dan logisch dat wie hier belastingen betaalt moet kunnen stemmen.
Momenteel heeft de stad Antwerpen geen plannen om een informatiecampagne te starten.
In Antwerpen is vorige keer slechts tussen de 7 a 8% van de vreemdelingen gaan stemmen.
Nvdr: Het zou er nog aan mankeren dat wie hier woont geen belastingen zou betalen !! Deze vreemdelingen profiteren toch ook van onze sociale voorzieningen ?
Gaan we misschien terug naar 1880 toen alleen wie belastingen betaalde kon stemmen ?
Hoe meer belastingen je toen betaalde, hoe meer stemmen je had.
Stemming: 8 tegen (VB,N-VA) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke) 2 onthouding (CD&V, VLD).
17 2018_VVB_00018 Voorstel tot beslissing van raadslid Patrick Paredaens (N-VA): De agendering van een raadscommissie “geïntegreerd asset management plan voor riolen en waterleidingnet”.
Vraag om water-link uit te nodigen voor een commissie om toelichting te komen geven bij welke projecten zij nog gaan uitvoeren in Borgerhout de komende jaren om de riolen en waterleidingen te saneren en te moderniseren.
18 2018_VVB_00019 Voorstel tot beslissing van raadslid Stefan Lauwers (SPa-Groen): Aanbevelingen voor het opmaken van de geloofsbrief aan de overkappingsintendant.
Stemming: 8 tegen (VB,N-VA) 12 voor (extreem-links en ex-tsjeef Moerkerke) 2 onthouding (CD&V, VLD).

Interpellaties – Moties – Resoluties

13 2018_IP_00069 Interpellatie van raadslid Kristine Matheussen (N-VA): s’Herenstraat.

Mondelinge vragen

19 2018_MV_00064 Mondelinge vraag van raadslid Jan Van Hout (SPa-Groen): Tijdelijke fietsenstallingen tijdens maand van de ramadan.
Vraag om extra fietsenstallingen aan de moskeeën tijdens de ramadan.
Nu reeds moedigen de moskeeën hun bezoekers aan om niet met de auto maar te voet of om met de fiets te komen.
20 2018_MV_00066 Mondelinge vraag van raadslid Stefanb Lauwers (SPa-Groen): Park Spoor Oost is een troosteloze parking !?
Op de vraag wat de plannen nu zijn met die troosteloze vlakte komt geen eenduidig antwoord.
Afwachten dus….

Marc De Meyer – DR Borgerhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...