Beslissing Vlaamse Regering over Oosterweel is politieke beslissing – geen mobiliteitsoplossing

Vandaag koos de Vlaamse Regering formeel voor het BAM-tracé als oplossing voor de sluiting van de Antwerpse Ring. Hiermee lijkt het einddoel bereikt van de zelfopgelegde tunnelvisie van Vlaams Minister-president Kris Peeters en Antwerps burgemeester Bart De Wever die enkel oog hebben gehad voor dit BAM-tracé en de andere alternatieven nooit serieus hebben overwogen. De hele Oosterweel-saga was dan ook meer een spel  politieke stratego dan een zoektocht naar de beste mobiliteitsoplossing.


Het Vlaams Belang hekelt in dit alles dat er geregeerd wordt tegen de Antwerpse bevolking in. De volksraadpleging van oktober 2009 toonde immers duidelijk aan dat de meerderheid van de Antwerpenaren dit BAM-tracé niet wensen. De pogingen om het tracé op te smukken met allerlei ingrepen zoals gedifferentieerde tolheffing in de tunnels, het ondertunnelen van het Albertkanaal  enz  doen niets af aan het feit dat de Antwerpenaar dit tracé tegen zijn of haar wil door de strot krijgt geduwd.


Het Vlaams Belang betreurt ook dat er wordt gekozen tegen de volksgezondheid. Uit de MER-studie blijkt duidelijk dat het BAM-tracé het slechtste scoort op het vlak van de uitstoot van fijn stof en dus een ernstige verslechtering van de leefomgeving van verschillende Antwerpse wijken zal veroorzaken.


Verder betreurt het Vlaams Belang het feit dat door de aangekondigde vertolling de concurrentiepositie van de Antwerpse haven aanzienlijk verzwakt zal worden.  De Antwerpse haven wordt hierdoor immers duurder dan de Europese concurrenten. Ook de maakindustrie in de provincie Antwerpen zal door de vertolling een concurrentienadeel ondervinden. De Vlaamse Regering neemt ook bewust een enorm risico. Door nieuwe fundamentele elementen toe te voegen aan het tracé is het niet ondenkbeeldig dat  juridische procedures het hele project zullen vertragen.  De aanvang van de werken in 2016 is dan ook waarschijnlijk “wishfull thinking”.


Het Vlaams Belang pleit dan ook voor robuste maatregelen die op korte termijn al een verlichting kunnen betekenen voor de fileproblematiek in en rond Antwerpen. Vlaams Belang pleit al lang voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.
Maar ook de plaatsing van noodbruggen op de Singel kan heroverwogen worden.


De beste oplossing voor het ontwarren van de Antwerpse verkeersknoop zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat de E313 niet alleen rechtstreeks vanuit Ranst of Wommelgem op het Noorden van Antwerpen wordt aangesloten, maar dat ook op Linkeroever en ten zuiden van Antwerpen rechtstreeks en tolvrij aansluiting wordt gevonden op de bestaande verkeersinfrastructuren.


Het Vlaams Belang zal volgende week vragen dat de regeringsbeslissing in plenaire vergadering niet alleen wordt toegelicht, maar dat er ook een debat ten gronde aan wordt gewijd. De Antwerpse volksvertegenwoordigers van onze fractie zullen hier uitgebreid het woord nemen.


Filip Dewinter
Fractieleider gemeenteraad Antwerpen

Jan Penris
Vlaams parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...